PDF katalog

Preuzmite aktuelni katalog knjiga u PDF-u:

Antikvarna knjiga

Общеславянский лингвистический атлас. Материалы и исследования

Istorija, Teorija književnosti

Ostali, 1979

Prodato!
Ostavite podatke ovde da Vam javimo ako nabavimo drugi primerak.
13.5x20.5 cm, tвердый переплет, 343 str.

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ИНСТИТУТ РУССКОГО ЯЗЫКА

ОБЩЕСЛАВЯНСКИЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АТЛАС

МАТЕРИАЛЫ И ИССЛЕДОВАНИЯ.

1977

ИЗДАТЕЛЬСТВО “НАУКА” МОСКВА

1979

СОДЕРЖАНИЕ

С. Утешены. К развитию экспрессивных глаголов в славянских языках (по материалам вопроса ОЛА L 206 (корова бодает)

Я. Закревская, Б. Фалинская. К вопросу о комментировании лексических и словообразовательных карт ОЛА

Л. Э. Калнынь. Об участии позиционного чередования глухих и звонких согласных в дифференциации славянских диалектов

К. Ф. Герман. К вопросу о развитии пастушеской терминологии в славянских языках (наименования самца овцы)

Н. П. Кабанова. Об одном аспекте синхронного сопоставления славянской лексики

Н. Е. Ананьева. Некоторые морфонологические модели отыменных прилагательных в периферийных польских говорах (прилагательные-деадъективы, образованные суффиксальным способом)

Л. И. Масленникова. Вокализм польского диалекта, функционирующего в условиях билингвизма

Т. В. Попова. К вопросу о значении морфонологических признаков для диалектного членения болгарского языка

М. И. Ермакова. Соотношение систем словоизменения имени существительного в нижнелужицком диалектном языке

Е. В. Немченко. К истории страдательных причастий прошедшего времени в русском языке

И. Б. Кузьмина. К истории двукомпонентных конструкций с причастными формами, на -но, -то в русском языке (в связи с вопросом 3127 “Вопросника Общеславянского лингвистического атласа”)

Ю. С. Азарх. Слова на -иха в русском языке

О. Н. Мораховская. К итогам картографирования названий крестьянского жилища (на материале Диалектологического атласа русского языка)

Л. О. Чернейко. Заметки о семантике и лингвогеографии слов кряж и крёж в архангельских говорах

Н. Н. Пшеничнова. Мера специфичности и некоторые вопросы классификации частных диалектных систем

И. М. Железняк. Об одном случае бинаризма в гидронимии Украины

А. С. Белая. К акустической характеристике гласных неоднородного образования северноукраинских говоров надсновского ареала

Ж.Ж. Варбот. Кашубские этимологии (řma; mёzglati и mёza; mёkcёc są; kå`u̯děr; plёša; peł)

Л. В. Куркина. Заметки по славянской этимологии

ПУБЛИКАЦИИ И РЕЦЕНЗИИ

Профессор Теодор Фрингс о “Диалектологическом атласе русского языка” (публикация Р. И. Аванесова)

Рец. на кн.: Т. М. Николаева. Фразовая интонация славянских языков. М., “Наука”, 1977, 278 с. (А. И. Багмут)

Рец. на кн.: Я. В. Закревська. Нариси з дiалектного словотвору в ареальному аспектi. Київ, 1976, 162 с. (3. М. Волоцкая)

Обзор работ по западнославянской диалектологии, изданных в СССР (И. Е. Можаева)

Вопросы диалектологии на VIII Международном съезде славистов (Загреб-Любляна, 1978) (Л. Э. Калнынь, Г. П. Клепикова, Т. В. Попова)

Zanimljivo

Non shole sed vitae discimus.

Per aspera ad astra.

Knjige su lek za zaborav.

Knjiga nema dna.

Učenje je svetlost

Izreke su ukras govora

Prijatelj je sveta reč- zato ih je malo

Ma šta radio misli na kraj

Ćutanje je često najbolji odgovor

Nijedan čovek nije u svakom trenutku pametan

Brada ne čini filozofa

Neznanje je mati svih poroka

Bolje je prijatelju oprostiti, nego ga izgubiti

Za onoga koji traži, prošlost više ne postoji

Dobrom čoveku sve dobro stoji

Najgorča istina bolja je od najslađe laži

Oči veruju sebi, a uši drugima

Žene su da sa ljube, a novac je da se troši

Čista su jutra i večeri

Nikada se ne igrajte mačke i miša, pogotovo ako ste miš

Bolje je dati vunu, nego ovcu

Ne uzdaj se u sreću, već u samog sebe

Tajna koju zna troje, nije tajna

Sećanje je kamen spoticanja na putu nade

I najveći talenti gube se u neradu

Svako je sam sebi najmanje poznat

Sa svešću nema pogodbe

Pazite na sitninu, dukati se sami čuvaju

Teško je praznoj vreći da stoji uspravno

Pravi put nije težak zato što je jedini

Svaka šala, pola istine

Govori istinu pa ne moraš ništa pamtiti

Upoznati samog sebe, to je vrh saznanja

Sadašnjost je izvesna, ali je budućnost neizvesna.

Previše je kasno živeti sutra, živi još danas.

Jednak sa jednakima rado stanuje i živi.

Teška je beda koja nastaje iz obilja.

Starost se došunja neprimetno.

U nevolji su ljudske duše slabe

Istina biva potiskivana, ali ne i uništena.

I najbolji od plivača ponekad potone u vodu.

Niko ne šepa zato što drugoga bole noge.

Nije bogat onaj koji ima mnogo, nego onaj koji daje mnogo

Svi živimo pod istim nebom, ali su nam horizonti različiti

Ako ti je preostao još samo jedan dah, iskoristi ga da kažeš hvala

Male stvari stvaraju savršenstvo, a savršenstvo nije mala stvar

Ništa nije važnije od današnjeg dana

Kudi čoveka kada te čuje, a hvali kada te ne čuje

Čitanje kvari vid, dobro vide samo nepismeni

Nije skupa knjiga - nego neznanje.